Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

Οικογένεια: Καρυοφυλλίδες
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Polycarpon tetraphyllum

Polycarpon tetraphyllum

Polycarpon tetraphyllum

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Tragopogon longifolius Heldr. & Sart. ex Boiss.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Tragopogon longifolius Heldr. & Sart. ex Boiss.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Tragopogon longifolius

Tragopogon longifolius

Tragopogon longifolius

Tragopogon longifolius

Tragopogon longifolius

Prunus cerasifera Ehrh.

Οικογένεια: Ροδίδες
Prunus cerasifera Ehrh.
Αγρια κορομηλιά. Περισσότερες πληροφορίες στα Δρυάδες, Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.

Prunus cerasifera
Prunus cerasifera

Prunus cerasifera

Prunus cerasifera

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Centaurea spruneri Boiss. & Heldr.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Centaurea spruneri Boiss. & Heldr.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Centaurea spruneri

Centaurea spruneri

Centaurea spruneri

Allium dentiferum Webb & Berthel.

Οικογένεια: Αμαρυλλίδες
Allium dentiferum Webb & Berthel. τώρα λέγεται Allium longispathum F.Delaroche
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Allium dentiferum

Allium dentiferum

Allium dentiferum

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.

Οικογένεια: Plumbaginaceae
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.
Λίγα άτομα, σε βράχια δίπλα στη θάλασσα. Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας. Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Limoniastrum monopetalum

Limoniastrum monopetalum

Limoniastrum monopetalum

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Malva pusilla Sm.

Οικογένεια: Μαλβίδες
Malva pusilla Sm.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Malva pusilla

Malva pusilla

Malva pusilla

Herniaria hirsuta L.

Οικογένεια: Καρυοφυλλίδες
Herniaria hirsuta L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Herniaria hirsuta

Herniaria hirsuta

Herniaria hirsuta

Bupleurum semicompositum L.

Bupleurum semicompositum L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Bupleurum semicompositum

Bupleurum semicompositum

Bupleurum semicompositum

Bupleurum semicompositum

Frankenia pulverulenta L.

Οικογένεια: Frankeniaceae
Frankenia pulverulenta L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Frankenia pulverulenta

Frankenia pulverulenta

Frankenia pulverulenta

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Trigonella spicata Sm.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Trigonella spicata Sm.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Trigonella spicata

Trigonella spicata

Trigonella spicata


Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Centaurea benedicta (L.) L.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Centaurea benedicta (L.) L. συνώνυμο: Cnicus benedictus L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Centaurea benedicta

Centaurea benedicta
Centaurea benedicta

Centaurea benedicta


Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Iris pseudacorus L.

Οικογένεια: Ιριδίδες
Iris pseudacorus L.
Στην κοίτη του ποταμού Ερασίνου. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Stipa bromoides (L.) Dörfl.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Stipa bromoides (L.) Dörfl.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Stipa bromoides

Stipa bromoides